ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Bevezető

A www.csodalampa.hu honlap (Honlap) üzemeltetője a Csodalámpa Óhaj- Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány (székhely: 1125 Budapest, Alsó - Svábhegyi út 11.; nyilvántartási száma.: 01-01-0008929, a továbbiakban: Csodalámpa Alapítvány vagy Adatkezelő) elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Tevékenysége során betartja a jelen adatkezelési tájékoztatóban (Tájékoztató) foglaltakat, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletét (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Info. törvény), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt (Eüaktv.).

A jelen Tájékoztató a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a Csodalámpa Alapítvány Honlapjának használatával összefüggő személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

II. Adatkezelő

 • A személyes adatok kezelője a Csodalámpa Alapítvány.
 • A Csodalámpa Alapítvány elérhetősége:
  • telefonszám: +36 (20) 346-3933
  • e-mail cím: info@csodalampa.hu
  • weboldal: www.csodalampa.hu
 • A Csodalámpa Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
  • e-mail: adatvedelem@csodalampa.hu
  • telefonszám: +36 (20) 346-3933

A jelen Tájékoztatóban használt adatvédelmi fogalmak meghatározását a GDPR 4. cikke, az adatvédelmi alapelveket a GDPR 5. cikke tartalmazza. A GDPR magyar nyelvű szövege ide kattintva érhető el.

III. Az adatkezelések bemutatása, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

1. Csodabogarak kampányra vonatkozó adatkezelés (tovább...)

2. Kívánságteljesítéssel kapcsolatos adatkezelés (tovább...)

3. Gyógybűvészet (tovább...)

4. Adományozással kapcsolatos adatkezelés (projekttől függetlenül) (tovább...)

5. Webáruházzal kapcsolatos adatkezelés (tovább...)

6. Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés (tovább...)


IV. Adatfeldolgozók

A Csodalámpa az általa kezelt személyes adatokat megoszthatja olyan szolgáltatókkal, amelyek a személyes adatokat a Csodalámpa nevében és utasításainak megfelelően, úgynevezett adatfeldolgozóként kezelik:

 • jelenleg nincs adatfeldolgozó

V. Az érintettek jogai

A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon. Ennek keretében az érintett többek között jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezenkívül az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kérjen.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérje.

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek.

A törléshez való jog

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek, és az Adatkezelő köteles lehet arra, hogy az ilyen adatokat törölje.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását. Ebben az esetben a vonatkozó személyes adatokat csak bizonyos meghatározott célokra lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett továbbá jogosult lehet arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Bizonyos esetekben az érintettnek joga van tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, és kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatok kezelését szüntesse meg.

Amennyiben az érintett a fenti jogait gyakorolni kívánja, vagy ezekkel kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, azt az Adatkezelő fenti II. pontban megjelölt elérhetőségein teheti meg. Az Adatkezelő a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

VI. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő. a személyes adatok kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

VII. Eltérő célú adatkezelés

Amennyiben a Csodalámpa Alapítvány a gyűjtött adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintetteket erről az eltérő céltól, és minden további releváns információról.

VIII. A Tájékoztató módosítása

A Csodalámpa Alapítvány jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztatót a jogszabályi környezetben vagy az adatkezelési tevékenységben bekövetkezett változás esetén módosítsa. A Tájékoztató dátuma a dokumentum végén kerül feltüntetésre. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy bizonyos időközönként áttekintse a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a személyes adatai kezelésével összefüggésben.

Budapest, 2021. február 26.


Belépés